Holistička stomatologija

Podrazumeva pristup pacijentu kao celini

Holistički, od “Whole”, to znači “Ceo”: gleda se čovek kao celina, telo se ne razdvaja od celine bića u svoj svojoj psihosomatskoj sveukupnosti.

Zubi leže na sinhronim energetskim akupunkturnim tokovima. Po matematičkim morfogenetskim i genetski determinisanim fraktalnim zakonitostima sličnosti, usta odrazavaju stanje celovitosti tela i većina, ako ne i sve, bolesti možete da dijagnostikujete već u stomatološkoj ordinaciji.

Tako se predlažu i objektivne i već unapred definisane i odredjene dijagnostičke metode u cilju curatusa i preventusa indikovanih, uočenih, problema.

Koriste se objektivne metode.

Počevši od kompletne krvne slike, (KKS). Nalazi formule bele loze determinišu moguća upalna stanja.

Ciste, hronični granulomatozni gnojni procesi, džepovi, recesusi, zaostali korenovi neizvađenih zuba, impaktirani zubi, perzistirajući mlečni zubi, neadekvatni zubni ispuni, neuspešni tretmani kanala i razne druge jatrogene i nejatrogene pojave, bivaju još više potencirane postavljanjem metala u obliku živinih amalgamskih plombi, inlay-a, krunica, mostova, nadogradnji, parapulparnih kočoća, sinteznih materijala, implantata, nakita, pirsinga i sl. metalnih tvorevina, itd. , jer metali u naponskom nizu i u elektrolitskoj sredini živog organizma, izazivaju pojavu značajnih struja, koje se po bio-feed-back principu ponašaju prvo kao ionoforetski mehanizmi, koji su u stanju da izazovu transport antitela kroz cistične membrane u vilične kosti i dalje u cirkulaciju, da izazovu metaplazije epitela , mukoznih membrana, da izazovu stimulaciju rada pljuvačnih žljezda, ili naprotiv, zavisno od polariteta prezentnih struja, supresiju. Izazivaju i TMJ preko mišićne stimulacije, vegetativne reflekse kontrakcije izvodnih kanala solitarnih žljezda, otežanu ili stimulisanu limfnu drenažu iz svih nn.ll, erozije zubnih vratova, bilo direktno, bilo preko grčenja mimičnih mišića, hipersalivaciju, kserostomiju, taloženje soli u izvodne kanale pljuvačnih žljezda i obturaciju.

Akcioni potencijal normalnih nn impulsa je reda veličina struje od par nanoampera i napona 20 mV.

Amalgamske plombe su u stanju da dovedu napone od 500mV i nekoliko mikroampera, a to su vrednosti koje po nekoliko stotina puta prevazilaze prirodne vrednosti, tim pre, to su to elektroaktivnosti koje su permanentne. Takve struje refleksno stimulišu CNS, dovode do grčenja mastikatorne i mimične muskulature, dovode do TMJ, Costenovog sindroma, artroze i ankiloze TM zglobova to je uvod u pojavu triger zona, tikova, bolova u vratu, grčenja mišića vrata, cervikalnog sindroma, uz kasnije pojave grčeva leđnih i vertebralnih mišića itd.

Problematika kojom se bavi holistički stomatolog zahvata dobar deo imunologije i internističke prakse, jer stimulacijom refleksnih, akupunkturnih tačaka imamo i lokalne, ali i opšte ispade.

U opšte ispade spadaju takozvane konsekutivne bolesti.